Ostření zubů

Obecně

K ostření pilových listů do strojní rámové pily je nutné použít strojní brusku vyrobenou pro tento účel. Bruska musí být správně seřízená a vodící lišta (posuvu brusky) musí být přesně vyrobena a neopotřebená, aby nedocházelo k přebrušování zubů do proměnlivých roztečí. Pokud se toto děje, je nutné si nechat brusku seřídit odborníkem a vodící lištu odborným servisem přebrousit.

Obsluha brusírny musí být na tuto činnost patřičně kvalifikována a poučena o možných rizicích plynoucích z práce s ostrými nástroji.

Ostřírna by měla být vhodně osvětlena.

Hlavní zásady při ostření

 1. všechny zuby musejí mít po naostření stejný (správný) profil
  • výšku
  • rozteč
  • zaoblení mezery zubu (patní rádius)
  • řezné úhly
  • pro kontrolu je vhodné používat šablonu zubu (z plechu nebo plastu podle profilu nových, dosud nepoužitých nástrojů)
  • přesnost rozteče zajistí dělící lišta
  • použití podávacího palce zabírajícího za zub je nevhodné
 2. zuby nesmějí být zamodralé (vlivem působení tepla)
 3. hroty zubů musí být na přímce
  • úchylky se změří příměrným pravítkem a úchylkoměrem
 4. brusný kotouč musí při přesném ostření svírat s boční plochou listu úhel 90°
  • kontrola úhelníkem
 5. osa brusného kotouče musí být nad středem tloušťky pilového listu a list musí být upnut přesně svisle
  • kontrola pravítkem a posuvným měřidlem
 6. tloušťka odebírané vrstvy při jednom průchodu se volí 0,05 mm – 0,1 mm při broušení bez použití chlazení, v chlazeném systému je možné odebírat i vrstvu větší
  • list se přebrušuje minimálně 4x
  • tloušťka odebírané vrstvy kovu nesmí být tak velká, aby vznikala zabarvená místa na čele nebo hřbetu zubu
  • je doporučeno před koncem ostření nechat poslední průchod ostřičky projít naprázdno (jen začistit), bez přidání vrstvy
  • tvoří-li se jehla i při malém úběru, je nutné očistit kotouč nebo zvolit kotouč s jinou zrnitostí
 7. plocha brusného kotouče musí svírat s čelem zubů úhel 2° - 5°
  • kontrola příměrným pravítkem, úhloměrem
 8. vznikne-li zbarvená vrstva, je nutno ostřit tak dlouho, dokud se tato zcela neodbrousí
 9. je třeba dbát, aby poloměr zaoblení zubu odpovídal původnímu profilu nástroje
  • příliš malý poloměr způsobí nebezpečí vzniku trhlinek, což může v konečném důsledku vést k roztržení pilového listu
  • volit tloušťku kotouče podle poloměru patního rádiusu:
  Poloměry patního rádiusu u nečastěji používaných roztečí
  Rozteč zubů Poloměr patního rádiusu Tloušťka brusného kotouče
  22 mm R4,4 8 mm
  25 mm R5,0 10 mm
  26 mm R5,2 10 mm
  30 mm R6,0 12 mm
 10. při střídavě šikmém ostření musí být úhel čela šikmého broušení stejný na obě strany
  • kontrola úhloměrem

Způsoby ostření

šikmé ostření je realizovatelné pouze na rozvedených zubech


Ostření rovné

Ostření šikmé

Ostření RP s rozvedenými zuby a RP s pěchovanými zuby

Ostření se provádí zásadně na rozvedené pile, ne naopak. Pokud by se rozváděla již naostřená pila, změní se jednak řezné úhly na zubech a pila bude mít tendenci zabíhat a jednak hrozí obsluze brusírny poranění při rozvádění ostrých zubů. Po ostření se rozvod pouze zkontroluje a případně jemně upraví.

Pro broušení rozvedených nebo pěchovaných listů RP je vhodné používat kotouč se středním až jemným zrnem.
Chlazení není nutné, je však vhodné.

Ostření RP se stelitovanými zuby

Pro broušení listů RP se stelitovanými zuby je vhodné používat kotouč s jemným až velmi jemným zrnem.

Chlazení při broušení stelitovaných je důrazně doporučováno (delší životnost kotouče, lepší jakost broušené plochy, odvod stelitového brusného prachu kapalinou, ...).

Stelitované pily jsou velmi náchylné k nestabilitě při větších odchylkách broušení. Je nutné zajistit, aby břit nástroje byl téměř absolutně (± 1°) kolmo k boční straně pily. Již výchylka 2-3 úhlové stupně způsobí při vyšších řezných rychlostech zahýbání listů v řezu a rychlejší opotřebování nástroje (namáhána je jenom jedna špička břitu).

Zuby je nutno ostřit všechny – tedy v případě, že se na ozubení pily vyskytují sady nebo kombinace stelitovaných a nestelitovaných zubů. Ideální je probrušovat celý profil zubu, protože se tak udrží konstantní řezné podmínky po celou dobu životnosti návaru.

Chlazení při ostření

Nástroj – pilový list - se při broušení silně zahřívá (záleží na úběru, teplota může v maximech dosahovat až 1000°C). Při nadměrném přehřátí v místě broušení vzniká velmi tvrdá (povrchově zakalená) vrstvička (cca 0,2 mm, projevuje se změnou barvy - do modra přes fialovou až do černé), která ačkoliv je sice velmi tvrdá, je rovněž velmi křehká a může vést k praskání nástroje v patním rádiusu zubu a v konečném důsledku k roztržení celé pily. Tatáž vrstva vzniklá na špičce zubu má za následek jeho rychlejší otupení (neboť se díky své křehkosti snadno odlomí) a tím samozřejmě nižší ekonomický efekt řezání.

Chlazení při broušení tomuto zabraňuje, neboť kapalina odvádí teplo (a také třísky) z místa broušení. Pokud je ovšem chlazení k dispozici, je nutné zajistit jeho stálost (nesmí být přerušované), vydatnost (proud) a stejnoměrnost.

Obecně pokud toto nelze zajistit (zejména stálost), je lepší pracovat bez chlazení a eliminovat přehřátí snížením úběru ze zubu, korekcí posuvové rychlosti, úpravou házení brusného kotouče, snížením jeho otáček je-li to možné nebo jeho výměnou za jiný, s jinou zrnitostí.

Chyby způsobené špatným ostřením a jejich odstraňování

Vada Příčina Následek Opatření
Příliš malý poloměr zaoblení mezery
Málo zaoblený profil kotouče, tenký kotouč Piliny obtížně vypadávají, zabíhání při vyšším posuvu Větší tloušťka kotouče, zmenšit zdvih podávacího prstu, zaoblit profil kotouče
Příliš velká výška zubu
Chybné seřízení ostřičky Malý úhel břitu, malá stabilita zubu při řezání, malá trvanlivost ostří a rozvodu, zabíhání, vlnitý řez Používat šablony pro kontrolu profilu zubů
Malá výška zubů
Chybné seřízení ostřičky Malá mezera zubu, zabíhá při větším posuvu Používat šablony pro kontrolu profilu zubů
Nestejná výška zubů
Střed kotouče není přesně nad středem tloušťky listu, vůle v ložisku a vedení kotouče, list není dobře veden, hrana podávacího prstu není kolmá k pilovému listu nebo je opotřebená Nerovnoměrné zatížení zubů, rychlejší otupování, zhoršená jakost řezné plochy, zabíhání při vyšším posuvu, u pěchovaných zubů nestejné rozšíření hrotu Kontrolovat olovnicí, uhelníkem, úchylkoměrem, kontrolovat hrotnici pravítkem
Vypuklá hrotnice
Vodící tyč není dobře upevněna ke stroji, konce listu jsou sbrušovány více než střed (vlivem hmotnosti listu) Nerovnoměrné zatížení zubů při řezání; zhoršená jakost povrchu Upevnit podle vodováhy, kontrolovat hrotnici dlouhým pravítkem
Vydutá hrotnice
Vodící tyč opotřebena pod brousícím kotoučem (brusný prach), konce pilového listu jsou ostřeny méně než střed Nerovnoměrné zatížení zubů při řezání; zhoršená jakost povrchu Po odstranění vady čistit do sucha, neolejovat, kontrolovat hrotnici dlouhým pravítkem
Zbarvené hroty zubů
Brusný kotouč odebírá příliš tlustou vrstvu kovu, příliš velká obvodová rychlost kotouče, příliš tvrdý kotouč Hrot zubu je křehký, pod křehkou vrstvou vrstva popuštěná s menší odolností; rychlé otupování; zhoršení povrchu, zabíhání Odstranit příčiny
Nepřesné ostření, část zubů zbarvena
Podávací prst zabírá v místě zaoblení mezery, chvění pilového listu, vůle v ložisku, vedení Viz předchozí případ, nestejná výška, rozteč Podávací prst seřídit tak, aby zabíral v horní třetině výšky zubu
Nestejná rozteč zubů
Poslední zub příliš obroušen při jeho ručním ostření; poslední zub není buď vůbec, nebo jenom málo ostřen (při zabírání podávacího prstu za druhý zub); nerovnosti na ploše listu, vodící lišta ve špatném stavu Nerovnoměrné zatížení zubů v řezu, nestejné rozšíření zubů pěchovaných; zhoršení jakosti řezané plochy, zabíhání listu v řezu Kontrolovat rozteč a profily zubů šablonou, odstranění příčin
Špatně naostřené zuby, zmodrání hrotů

Kotouč nemá odchylku 2° - 5° od směru pohybu (úhlu čela) Drsná řezná plocha, zabíhání Kontrolovat a korigovat úhel sklonu kotouče
Špatně broušený stelitový návar
Brusný kotouč není v úhlu 90° s bokem listu; kotouč není přesně nad středem tloušťky listu Při úhlu odklonu břitu větším než 1° je při vyšších posuvech silná tendence k zabíhání listu, rychlejší otupování (jedna špička břitu se otupuje rychleji) Vyrovnat vřeteno brusky, nechat brusku seřídit odborníkem, kontrolovat optickým úhloměrem, je-li k dispozici
 
 


EU
  © 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS